Software products

/

نرم افزار های ژئوتکنیکی GEO5 / پایداری شیب: Slope Stability

GEO5

نرم افزار های ژئوتکنیکی

« بازگشت به نرم افزار های GEO5

Slope Stability – آنالیز پایداری شیب های خاکی

این برنامه پایداری لایه های عمومی خاک را در سطوح شیبدار آنالیز میکند

این برنامه به طور کلی و جامع برای ارزیابی پایداری شیب های خاکریز ها و حفاری ها و سپر های مهار شده استفاده می شود. سطح لغزش در این برنامه به صورت دایره ای ( مانند روش های بیشاپ ، پترسون یا اسپنسر) و یا به صورت چند ضلعی ( مانند روش سارما و یا اسپنسر) در نظر گرفته می شود.

خصوصیات اصلی برنامه شامل موارد ذیل است:

 • بررسی آنالیز ها بر اساس آیین نامه های EN 1997-1 و و یا روش های کلاسیک (حالت حدی، ضرایب اطمینان)
 • EN 1997 - برای انتخاب ضرایب جزئی بر اساس National Annexes
 • EN 1997 – برای انتخاب تمامی روش های طراحی و شرایط طراحی
 • وارد سازی ساده وضعیت زمین و لایه های هندسی
 • بانک اطلاعاتی مربوط به انواع خاک و صخره که در داخل برنامه قرار داده شده است.
 • بهینه سازی سریع و قابل اطمینان سطوح لغزنده چندضلعی و مدور
 • در نظر گرفتن تعداد سربار (بارگذاری متمرکز، ذوزنقه ای و یا نواری)
 • تعداد تکیه گاه و مهارات زمینی
 • مدل سازی آب با استفاده از سطح آب زیرزمینی و یا خطوط هم فشار
 • اثرات زمین لرزه
 • شماره گذاری لایه های خاک
 • تجزیه و تحلیل با استفاده از پارامترهای موثر و کلی
 • مراحل چندگانه ساخت، هر تعداد تجزیه و تحلیل در یک مرحله
 • بهینه سازی سطح لغزش می تواند در داخل محدوده هایی محصور شود
 • تجزیه و تحلیل برطبق تئوری وضعیت محدود و یا عامل ایمنی

مثالی از خروجی برنامه “Slope Stability”

مثالی از خروجی برنامه “Slope Stability”

مهمترین ویژگی های برنامه GEO5 گزارش اختصاصی

 • سازگار سازی گزارش با استفاده از نمودار درختی
 • لوگو کمپانی در سربرگ گزارش
 • آسان بودن اضافه کردن عکس ها
 • قابلیت ویرایش عکس ها
 • دوباره ساختن عکس ها پس از تغییر داده ها

اطلاعات بیشتر در مورد گزارش خروجی.

گزارش خود را با استفاده از برنامه نمایشی GEO5 demo بسازید.

تصاویری از برنامه Slope Stability

تحلیل پایداری با فرض سطح گسیختگی دایره ایتحلیل پایداری با استفاده از المان های مهارتحلیل پایداری با استفاده از المان های مهار
قیمت نرم افزار:

620 €

ما تخفیف ویژه ای را برای خرید تعداد برنامه و یا مجوز بیشتر قائل می شویم.

برای خرید برنامه ها می توانید با ما نماس بگیرید.

*/ ?>

Manuals Download
زبان: فارسی